O nás

Pre ľudí, môže byť stále nepríjemné pomáhať ľuďom, ktorý sa sami nepričinili o to, že sa ocitli v tomto smutnom stave, že sa stali obeťou neprimeraného agresívneho správania inej osoby. Základnou výzvou je zamyslenie sa nad spoločenskou zodpovednosťou za život a budúcnosť tých najzraniteľnejších, detí ktoré trpia za zlé rozhodnutia či správanie svojich rodičov.

Možno mnohí ani nevedia, že na Slovensku hľadá útočisko veľa týraných žien a detí, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy, často bez šiat, osobných vecí, bez nábytku. Tieto veci pokiaľ sa nás bytostne nedotýkajú, žiaľ neriešime.

ESTHER je zariadenie, ktoré poskytuje strechu nad hlavou – útočisko pre týrané ženy a deti. V tomto komunitnom dome našli svoj náhradný domov utrápené ženy a ich deti, z ktorých mnohé prežili peklo na tejto zemi hneď po narodení.

„Daj človeku rybu, nakŕmiš ho na jeden deň, nauč ho chytať ryby, dáš mu stravu na celý život.“

Táto myšlienka pravdepodobne najvýstižnejšie opisuje zámer tohto zariadenia. ESTHER je reakcia ľudí, ktorí sa riadia morálnymi princípmi a hodnotami života. Toto nás motivuje starať sa nielen o svoj dôstojný život, ale aj o dôstojný život iných, znevýhodnených ľudí, ľudí, ktorých by sme mohli označiť ako slabších a bezbrannejších jedincov. Za ich situáciu sa podpísala nielen vlastná vina, ale často krát generačný faktor nedostatočnej výchovy, vzdelania, rodinnej podpory a zázemia, ktorá ich postavila nie veľmi pripravených na výzvy dnešného života. Niektorým sa mohla prihodiť neočakávaná životná udalosť, ktorá ich automaticky predurčuje na zápas o existenciu.

 

Akcia „Nádej budúcnosti“

Akcia „Nádej budúcnosti“ je odpoveďou ľudskej zodpovednosti na potreby svojho okolia. Nechceme ľudí svojou pomocou podporovať v ich pasivite a (ne)dôstojnom udržiavaní v ich vyradení zo spoločnosti (pasívne útulky a pod., ale veríme v možnosť naštartovania vzájomného prospechu. Ich pre spoločnosť a spoločnosť pre nich. Spojením pracovného projektu s projektom sociálnej inklúzie pomôžeme riešiť aspoň niektoré z doteraz neriešiteľných otázok v našom, prípadne iných mestách.

Sme tu,
a) aby sme zvýšili úroveň žien, matiek, ktoré prešli sociálnou traumou, ktorá má trvalé sociálne následky (rozvod, domáce násilie, slobodné mamičky, podpora pod životnú úroveň),
b) aby sme zabránili strate pracovných návykov a tak predchádzali stavu nezamestnanosti, prípadne iným asociálnym javom (drogové závislosti, bezdomovectvo),
c) aby sme dali ženám, matkám a ich deťom do budúcnosti nádej a podporu pre opätovné začlenenie sa do spoločenského a rodinného života.