Výzva na predkladanie cenových ponúk a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK A STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                        ESTHER
Sídlo:                          R. Dilonga 127/2, 920 01  Hlohovec
IČO:                           42163129
Kontaktná osoba:       Mgr. Michaela Bistáková
E-mail:                        estherobcianskezdruzenie@gmail.com
Tel. č.:                         +421 909 163 610

 1. Názov predmetu zákazky

Interiérové vybavenie/nábytok

 1. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka nábytku do priestorov zariadenia núdzového bývania ESTHER so sídlom na ulici R. Dilonga 127/2 v Hlohovci, určeného na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou pre týrané ženy s deťmi. Interiérové vybavenie pozostáva z vybavenia izieb, chodieb, kúpeľní, kuchyne a priestorov pre zamestnancov.

Podrobný opis predmetu zákazky je prílohou č. 1 tejto výzvy.

 1. Miesto a termín realizácie

Miesto plnenia predmetu zákazky: Hlohovec, R. Dilonga 127/2

Termín dodania: 30 dní od vystavenia objednávky

 1. Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

 1. Variantné riešenie

Variantné riešenie sa nepripúšťa.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky

Vzhľadom na finančný limit vymedzený verejným obstarávateľom pre túto zákazku vo výške do 18.770,- EUR celkom s DPH (15.016,- EUR bez DPH), slúži táto výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň aj na výber úspešného uchádzača.

 1. Financovanie predmetu zákazky

Z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti pomoci obetiam domáceho násilia.

 1. Podmienky predkladania cenových ponúk

Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.

Cenové ponuky sa predkladajú

V predmete e-mailu je potrebné uviesť: Prieskum trhu „Interiérové vybavenie/nábytok“ a obchodné meno uchádzača.

 1. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v EUR v zložení

 • navrhovaná cena bez DPH,
 • výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur) a upozorní na túto skutočnosť,
 • navrhovaná cena vrátane DPH.

Cena sa zaokrúhľuje maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciu predmetu zákazky (t.j. vrátane dopravy). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke.

 1. Lehota na predkladanie cenových ponúk

01.02.2022 do 20:00 hod.

 1. Lehota viazanosti ponúk

do 31.03.2022

 1. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Teda musí byť oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá opisu predmetu zákazky a uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ overí  splnenie podmienok účasti náhľadom do registra na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo do zoznamu hospodárskych subjektov a registra osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky.

 1. Výsledok verejného obstarávania

Výsledkom vereného obstarávania bude stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a vyhotovenie objednávky úspešnému uchádzačovi. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok verejného obstarávania e-mailom.

 1. Ďalšie informácie

Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

V Hlohovci, dňa 25. 01. 2022

 

…………………………………………….

Mgr. Michaela Bistáková

predseda ESTHER

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky